محصولات پرطاووس آساک> MBNT> MBNT
 
کدمحصول/Codeسایز/Sizeنمونه/Sampleویژگی/Trait
MBNT15*5 ,10*10 , 5*20 ,20*20 , 8*30با قابلیت بالا در عبور نور
MBNT125*5 ,10*10 , 5*20 ,20*20 , 8*30با قابلیت بالا در عبور نور
MBNT335*5 ,10*10 , 5*20 ,20*20 , 8*30با قابلیت بالا در عبور نور
MBNT345*5 ,10*10 , 5*20 ,20*20 , 8*30با قابلیت بالا در عبور نور
MBNT405*5 ,10*10 , 5*20 ,20*20 , 8*30با قابلیت بالا در عبور نور
MBNT415*5 ,10*10 , 5*20 ,20*20 , 8*30با قابلیت بالا در عبور نور
MBNT425*5 ,10*10 , 5*20 ,20*20 , 8*30با قابلیت بالا در عبور نور
MBNT445*5 ,10*10 , 5*20 ,20*20 , 8*30با قابلیت بالا در عبور نور
MBNT475*5 ,10*10 , 5*20 ,20*20 , 8*30با قابلیت بالا در عبور نور
MBNT485*5 ,10*10 , 5*20 ,20*20 , 8*30با قابلیت بالا در عبور نور
MBNT555*5 ,10*10 , 5*20 ,20*20 , 8*30با قابلیت بالا در عبور نور
MBNT565*5 ,10*10 , 5*20 ,20*20 , 8*30با قابلیت بالا در عبور نور
MBNT595*5 ,10*10 , 5*20 ,20*20 , 8*30با قابلیت بالا در عبور نور
MBNT605*5 ,10*10 , 5*20 ,20*20 , 8*30با قابلیت بالا در عبور نور
   
  

 

1386© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه کارخانجات صنعتی لعاب مشهد می باشد.

اجرا و پیاده سازی : شرکت فرانت