محصولات پرطاووس آساک> MBNP> MBNP
 
کدمحصول/Codeسایز/Sizeنمونه/Sampleویژگی/Trait
MBNP55*5 ,10*10, 5*20 ,20*20, 8*30با قابلیت عبور نور
MBNP255*5 ,10*10, 5*20 ,20*20, 8*30با قابلیت عبور نور
MBNP375*5 ,10*10, 5*20 ,20*20, 8*30با قابلیت عبور نور
MBNP395*5 ,10*10, 5*20 ,20*20, 8*30با قابلیت عبور نور
MBNP705*5 ,10*10, 5*20 ,20*20, 8*30با قابلیت عبور نور
MBNP795*5 ,10*10, 5*20 ,20*20, 8*30با قابلیت عبور نور
MBNP805*5 ,10*10, 5*20 ,20*20, 8*30با قابلیت عبور نور
MBNP815*5 ,10*10, 5*20 ,20*20, 8*30با قابلیت عبور نور
MBNP825*5 ,10*10, 5*20 ,20*20, 8*30با قابلیت عبور نور
MBNP835*5 ,10*10, 5*20 ,20*20, 8*30با قابلیت عبور نور
MBNP845*5 ,10*10, 5*20 ,20*20, 8*30با قابلیت عبور نور
MBNP885*5 ,10*10, 5*20 ,20*20, 8*30با قابلیت عبور نور
   
  

 

1386© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه کارخانجات صنعتی لعاب مشهد می باشد.

اجرا و پیاده سازی : شرکت فرانت